สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกอบไปด้วยการรวมกลุ่มในการทำงาน (Cluster) สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่าย (Network) ใน 7 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ได้แก่ กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน (5 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง (3 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคกลาง (4 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออก (3 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (5 ศูนย์)กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(4ศูนย์) และกลุ่มศูนย์วิจัยภาคใต้ (4 ศูนย์) ดังนี้

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว      ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว      ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว      ภาคกลาง

ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว      ภาคตะวันออก

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด


กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี